Junisoftex - systemy wspomagania zarz±dzania 
  Usługi Praca Kontakt Klienci Perfect Expert/ERP Perfect Expert/UMG Perfect Expert/MEDIA Perfect Expert/HR Moduły Specjalizowane Cennik  

Leasing

Moduł realizuje zadania obsługi leasingu przedmiotów. Podstawowym celem jest zapewnienia oceny opłacalności umów i inwestycji w środek trwały. Poprzez wyliczenie niezbędnych wskaźników ekonomicznych. .Proces ten zaczyna się od ewidencji przedmiotów leasingowych z podziałem na grupy. Każda grupa identyfikowana jest poprzez opis techniczny, cechy oraz ceny przedmiotów. Na podstawie stworzonej ewidencji w powiązaniu z katalogiem kontrahentów przygotowywane są oferty, które po uzupełnieniu mogą zostać przekształcone w umowy. Obsługa umów zapewnia kontrolę realizacji, prognozowanie kosztów, oraz monitorowanie zagrożeń i sytuacji wyjątkowych. Sytuacje wyjątkowe – zmiana wartości przedmiotu umowy, zerwanie umowy, wcześniejsze zakończenie. Istnieje bezpośrednie powiązanie wystawionej faktury z jej dekretem księgowym i stanem rozrachunku co pozwala na śledzenie rzetelności klienta. Od strony wspomagania obsługi kredytów bankowych moduł zawiera powiązanie na poziomie umowy lub przedmiotu) w celu oceny kosztów finansowych. Ewidencja aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz rezerw na podatek odroczony zapewnia automatyczną możliwość rozwiązywania rezerw i aktywów oraz okresową aktualizacją ich stanu z tytułu zmiany stawek podatkowych.

 

 

Makieta: Przegląd rat umowy leasingowej
Przegląd rat umowy leasingowej
Makieta: Kontrola zabezpieczenia środków finansowych i rentowności umów
Kontrola zabezpieczenia środków finansowych i rentowności umów
Makieta: Przegląd funkcji dotyczących umowy leasingowej
Przegląd funkcji dotyczących umowy leasingowej
Makieta: Przegląd symulacji harmonogramu spłat rat umowy 
leasingowej
Przegląd symulacji harmonogramu spłat rat umowy leasingowej